مودم DX 350 ( Wimax) هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد